Integrering av mat och måltider i förskolan

En kvalitativ studie om kommunikationen om måltider mellan olika professioner

Cecilia Blidö har i studien ägnat sig åt ett högaktuellt och mycket diskuterat ämne i offentlig måltidssektor: integrering av mat och måltider i förskolan.

Mat och måltider är en väsentlig del i förskolans verksamhet.

En av de mest betydande diskussionerna är hur förskolan ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten. I detta ämne förefaller det finnas en målkonflikt mellan Livsmedelsverkets rekommendationer, Skolverkets läroplan och Skollagen vilket försvårar för förskoleverksamheterna att lyckas i måltidsarbetet. Syftet med studien är att kartlägga hur kommunikationsnätverket kring mat och måltider sker, hanteras och upplevs inom och mellan olika professioner samt beskriva vad som kommuniceras och hur arbetet med mat och måltider kan integreras bättre i förskoleverksamheten.

Intervjuer och observationer

I denna kvalitativa studie har semistrukturerade intervjuer genomförts med pedagoger, förskolechefer, måltidspersonal och enhetschefer. Därtill har en strukturerad icke-deltagande observation genomförts på en förskoleavdelning. Databearbetning har skett genom transkribering, kvalitativ innehållsanalys och strukturell analys.

Mathantering dominerar pedagogernas matrelaterade arbetsuppgifter

Resultatet visar att förskoleavdelningen ägnar 6 arbetstimmar och 32 arbetsminuter till matrelaterade arbetsmoment på en dag. Arbetsmomenten består främst av mathantering (56 %). Kommunikationsnätverket uppvisar starka förbindelser mellan måltidspersonal och pedagoger i det dagliga arbetet. Samarbetet mellan professionsgrupperna är viktigt men skulle underlättas av mötesplatser för strategisk planering. Resultatet indikerar också att samarbete måste fungera på alla organisationsnivåer för att måltidsarbetet ska kunna hanteras optimalt.

Gemensam plan och gemensamt arbetssätt verkar inte finnas

Det framkommer att kvalitetssäkringsarbetet uppvisar brister avseende dokumentation, pedagogisk lunchmåltid och mathantering. Detta kan påverka möjligheterna till samarbete, kommunikation och samstämmighet. En viktig slutsats i denna studie är att det inte verkar finnas någon tydlig plan eller gemensamt arbetssätt för hur det pedagogiska lärandet kring mat och måltider är tänkt att genomdrivas i förskolan. Däremot uttrycks önskemål om samarbete i huvudsak från måltidspersonal och enhetschefer i måltidsverksamheten.

Vill du veta mer om studien om integrering av mat och måltider i förskolan?

Studien i sin helhet finns tillgänglig i det elektroniska arkivet hos GUPEA Göteborgs universitets publikationer. Direktlänk, klicka här Rapport nr VT17-22. Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

Boka ett föredrag om integrering av mat och måltider i förskolan, hör av dig genom att klicka här.